creative-brand-projects-2017

Algemene Voorwaarden

 
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Creative Brand Projects.
Koper
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Creative Brand Projects in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Creative Brand Projects alsmede op alle met Creative Brand Projects aangegane overeenkomsten. .
2. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
3. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Creative Brand Projects is ingestemd.
4. Creative Brand Projects behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
5. Door het gebruik van de internetsite van Creative Brand Projects en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
6. Creative Brand Projects is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Creative Brand Projects herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Creative Brand Projects de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Creative Brand Projects garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Creative Brand Projects in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Creative Brand Projects worden gecorrigeerd.
4. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van de samenstelling van uw bestelling.
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na wijziging van de prijs door Creative Brand Projects.
4. Betaling

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
iDEAL
1. Creative Brand Projects kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Creative Brand Projects ernaar om bestellingen, na verwerking van betaling, binnen 2 (twee) werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Creative Brand Projects kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product dat tijdelijk niet voorradig is door de Koper wordt besteld, wordt de verwachte levertijd op de orderbevestiging aangegeven. Indien niet anders overeengekomen wordt de bestelling in zijn geheel verzonden wanneer deze compleet is.
3. Aflevering geschiedt op het laatste aan Creative Brand Projects kenbaar gemaakte afleveradres. Creative Brand Projects is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering aan Creative Brand Projects ter kennisgeving worden gebracht.
7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

1. De Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Creative Brand Projects aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Creative Brand Projects terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
3. Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden niet door ons aangenomen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u en/of de door u gecontracteerde transporteur veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen of de geretourneerde artikelen niet in ontvangst te nemen.
4. Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Creative Brand Projects binnen 10 werkdagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Creative Brand Projects betaalde, middels een bank- of giro overschrijving.
5. Creative Brand Projects is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
6. Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Creative Brand Projects voor Koper worden besteld is niet mogelijk.
7. Indien het product bij retourzending niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product tegen geldende bezorgkosten ook worden bezorgd.
8. Als Koper een geleverd artikel wil ruilen voor een ander artikel brengt Creative Brand Projects voor het opnieuw verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling 12,50 euro administratiekosten euro in rekening.
8. Garantie en aansprakelijkheid

1. Bestelt u een artikel bij Creative Brand Projects, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Creative Brand Projects een jaar garantie, gerekend vanaf de datum op uw factuur. Op alle door Creative Brand Projects geleverde Wesco afvalbakken hebt u 5 jaar garantie op fabrieksfouten. Wanneer aanspraak wordt gemaakt op garantie is Koper verantwoordelijk voor het correct aanleveren van het garantie artikel bij Creative Brand Projects. Eventuele kosten van bezorging die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van Koper. Creative Brand Projects draagt na reparatie of vervanging zorg voor het retourneren van het garantie artikel.
2. Creative Brand Projects is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Creative Brand Projects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien Creative Brand Projects om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
9. Vrijwaringen

1. De Koper is gehouden Creative Brand Projects te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Creative Brand Projects zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
2. Het is mogelijk dat Creative Brand Projects op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Creative Brand Projects is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
3. Op demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.
4. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Creative Brand Projects streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
5. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Creative Brand Projects.
10. Overmacht

1. In geval van overmacht is Creative Brand Projects niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Creative Brand Projects is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
11. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Creative Brand Projects, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Creative Brand Projects, of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
12. Persoonsgegevens

1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Creative Brand Projects nageleefd.
2. Aan Creative Brand Projects verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestellingen uit te kunnen voeren en indien nodig, contact met u op te nemen.
3. Creative Brand Projects verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
4. Indien u in uw account heeft aangegeven door Creative Brand Projects op de hoogte te willen worden gehouden van aanbiedingen, gebruiken wij uw gegevens om u per email op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Creative Brand Projects, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
14. Diverse bepalingen

1. Creative Brand Projects BV is gevestigd te (2991 XV) Barendrecht, Villa California Building, Escudostraat 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 37052155. Het BTW-identificatienummer is NL808539620B01. Gelieve alle correspondentie aangaande deze voorwaarden te zenden aan Creative Brand Projects op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
2. De Creative Brand Projects klantenservice (010-4796745) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
3. Creative Brand Projects streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vijf uur te beantwoorden.